COVER KIRTYA BASA IX
COVER KIRTYA BASA IX

DHEFINISI, TUJUWAN, LAN STRUKTUR TEKS LAPORAN ASIL OBSERVASI

A. DHEFINISI

Teks laporan asil observasi yaiku: Teks kang nerangake utawa ngandharake laporan ngenani asil observasi kang wis ditindakake marang sawijining barang, kahanan utawa objek tartamtu. (teks yang menjelaskan atau menerangkan laporan mengenai observasi yang sudah dilakukan terhadap suatu barang, atau objek tertentu)

B. TUJUWAN TEKS LAPORAN OBSERVASI

Tujuwan anane teks laporan observasi yaiku: kanggo menehi informasi ngenani panaliten kang wis ditindakake dening paneliti (observer). (tujuan adanya teks laporan observasi adalah untuk memberi informasi yang sudah dilakukan oleh peneliti/pengamat)

C. STRUKTUR TEKS LAPORAN OBSERVASI

Struktur utawa susunan teks laporan asil observasi iku ana 3, yaiku:

  • (1) Dhefinisi umum/ idhentifikasi
  • (2) Dheskripsi bagean/ klasifikasi
  • (3) Dheskripsi manfaat/ kagunan

KATRANGAN:

  1. Dhefinisi umum/ idhentifikasi yaiku perangan utawa bagean sing nerangake titikan (ciri-ciri), barang, tandha, lan sapanunggalane.
  2. Dheskripsi bagean/ klasifikasi yaiku perangan sing mantha-mantha manut jinis utawa klompoke, utawa perangan sing
    nerangake gegambaran sing luwih rinci.
  3. Dheskripsi manfaat/ kagunan yaiku perangan sing mujudake simpulan utawa dudutan saka asile observasi.

About MACHFUT HUDA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *